PDFnatisni

Sprejet proračun občine Braslovče

BRASLOVČE: Sprejet proračun občine Braslovče

 

 

Braslovški svetniki so se sestali že na šesti redni seji občinskega sveta ter obravnavali devet točk dnevnega reda. Najprej so svetniki brez pripomb potrdili Marijo Jerman iz občine Vransko, ki bo članica nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. in bo tako zastopala občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. V nadaljevanju pa so razpravljali o povišanju cen programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče in dodatno znižanje plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti. Po živahni razpravi so svetniki potrdili nove cene, ki jih je pred tem obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in nanj ni imel pripomb. V povprečju so se dvignile za 2,7 odstotka, zadnje povišanje pa je bila julija 2007. Po novem se je polna cena programa za prvo starostno obdobje (1-3 let) od 410,66 evra povišala na 421,75 evra, cena programa za drugo starostno obdobje (3-6 let), dnevni progam od 6-9 ur  od 340,22 evra povišala na 349,40 evra, posebej pa je od letošnjega leta dalje oblikovana cena kombiniranega oddelka, ki znaša 379,17 evra. Starši otrok, za katere občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgojnine. Dodatni znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času počitnic od 1. julija do 31- avgusta.

 

V nadaljevanju seje pa je župan Branimir Strojanšek predstavil Odlok proračuna za letošnje leto v drugem branju. Prihodki so se glede na prvo branje povečali za 27.048 EUR, odhodki pa za 27.430. Povečanje na odhodkovni strani je nastalo zaradi spremenjene dinamike gradnje in financiranja projekta Sekundarna kanalizacija Braslovče (zamik iz leta 2010 v leto 2011 in to dejstvo pri pripravi gradiva za prvo obravnavo še ni bilo znano).  Na prihodkovni strani pa so se glede na realizacijo leta 2010 povečali prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (pravne osebe), davka na dediščine in darila, planiranih prihodkov iz komunalnega prispevka ter sredstev iz državnega proračuna (sofinanciranje Sekundarne kanalizacije Braslovče). Drugih sprememb v številčnem delu proračuna za leto 2011 ni, se je pa dopolnil na osnovi pripomb in pobud odborov in komisij Načrt razvojnih programov za naslednja štiri  leta. Razprava je bila zelo kratka, nato pa je vseh prisotnih 13 svetnikov glasovala za proračun.

Brez pripomb pa so svetniki potrdili tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ regijsko višje in visokošolsko središče in Spremembe Statuta JZ regijske višje in visokošolsko središče.